Christmas 2018Christmas 2019Christmas 2021Christmas 2022Fall 2020Maternity Summer 2021Sammy's 1st Birthday November 2017Sammy's 1st Christmas 2017Sammy's 2nd Bday and Fall 2018Sophia's 1st Birthday 2022